Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na na dostawę stanowisk demonstracyjnych w ramach realizacji projektu Autostrada do kariery

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stanowisk demonstracyjnych:
„Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów”, Zestaw panelowy „Układy zapłonowe pojazdów”, „Stanowisko do badania alternatorów z falownikiem 12/24V” w celu wyposażenia pracowni zawodowej : w ramach realizacji projektu „Autostrada do kariery” nr: nr identyfikacyjny WND-POKL.09.04. 00-18-0016/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Wykaz dostaw (potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

 

 

Leave a Comment