SAMOCHODÓWKA KSZTAŁCI ZAWODOWCÓW czyli projekty unijne w naszej szkole

Tyle się mówi o pieniądzach, które przyznała Polsce Unia Europejska. Zastanawiamy się wówczas, co to są za pieniądze i jak z nich korzystać? Wpisując w przeglądarkę „fundusze unijne” otrzymujemy ponad milion wyników, ale co z tego wynika dla szkoły i uczniów? Na szczęście w ostatnim 10-leciu w Samochodówce pracowały osoby, które miały pasję, wiedzę i chęci, aby ulepszać szkołę dzięki otwierającej się perspektywie unijnej.
W 2004 roku Polska zaistniała w strukturach unijnych, a od 2005 roku otwarły się możliwości aplikowania o środki unijne. Budżet UE robił duże wrażenie. Instrumentem realizacji polityki wspólnoty były programy. Gorączkowo przeszukiwaliśmy więc akty prawne UE, zasady, procedury i setki innych dokumentów, aby odnaleźć właściwe działania, wpisujące się w potrzeby szkoły i uczniów.

Potrzeby były ogromne. Jednak system pozyskiwania tych środków pozostawiał wiele do życzenia. Liczne analizy problemów, badania i nowatorskie pomysły wielokrotnie zderzały się z nieprzyjazną machiną urzędniczą i kolejne wnioski, tworzone w pocie czoła, lądowały w koszu. Najtrudniejsze do spełnienia okazały się kryteria horyzontalne: w szkole od kilkunastu lat nie było uczennic i jak tu udowodnić UE, że zrobiliśmy wszystko, żeby w projekcie wzięły udział dziewczyny? 

Planowane projekty

Samochodówka e-dukuje!

 

 

Realizowane projekty

Autostrada do kariery

Właśnie trwa nabór do projektu „Autostrada do kariery”.
Dokumenty można składać do 6 listopada 2017 r.
Szczegółowych informacji udzielają A. Fudali, D. Dymek, B. Dąbek

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu

Zwiększenie konkurencyjności zawodowej 150 uczestników projektu poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego do 31.10.2019 r.

Cele szczegółowe

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych i/lub podniesienie umiejętności zawodowych przez 150 uczniów,
 • podniesienie kwalifikacji z zakresu branżowego języka angielskiego przez 72 uczniów,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych przez 150 uczniów,
 • podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości przez 75 uczniów,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych 13 nauczycieli poprzez udział w stażach i/lub szkoleniach zawodowych.

Działania zaplanowane w projekcie

 1. Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe).
 2. Szkolenia zawodowe.
 3. Kursy doskonalące umiejętności zawodowe.
 4. Szkolenia z branżowego języka angielskiego.
 5. Warsztaty biznesowe.
 6. Prowadzenie firmy symulacyjnej „wirtualny warsztat samochodowy”.
 7. Kształcenie praktyczne (płatne staże i praktyki).

Erasmus+

AKADEMIA MOBILNOŚCI

Projekt AKADEMIA MOBILNOŚCI jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Został zaplanowany do realizacji na 24 miesiące. Ma za zadanie ułatwić absolwentom ZSS wejście na rynek pracy.

Cele

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 32 uczniów/uczennic ZSS kształcących się na kierunkach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz i lakiernik.

Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację staży zagranicznych
 • zwiększenie ilości godzin zajęć praktycznych wykraczających poza podstawę programową
 • nabycie nowych umiejętności, kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego
 • zwiększenie szans na zatrudnienie w zawodzie poprzez uzyskanie nowych kompetencji potwierdzonych certyfikatami i zaświadczeniami
 • opracowanie dokumentów aplikacyjnych i poznanie zasad autoprezentacji
 • przygotowania do poszukiwania pracy i kształtowanie umiejętności poszukiwania środków i aplikowania o dotacje finansowe
 • podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych
 • zorganizowanie dodatkowych specjalistycznych kursów zawodowych

Przebieg działań w projekcie

Cykl zajęć przygotowujących do wyjazdu KPJ
 • język niemiecki branżowy obejmujący m.in.: wypełnianie formularza zgłoszeniowego, rozpoznawanie i nazywanie różnych typów pojazdów i ich części konstrukcyjnych, nazywanie i klasyfikowanie silników, omawianie cyklu pracy silnika, rozpoznawanie i nazywanie urządzeń diagnostycznych, rozpoznawanie oznaczeń i czytanie schematów połączeń elektrycznych, przedstawianie prawa Ohma i podstawowych pojęć z nim związanych
 • warsztat z doradztwa zawodowego kształtujący między innymi umiejętności: odkrywania i oceny własnego potencjału i autodiagnozy, budowania poczucia w lasnej wartości, zasad komunikacji interpersonalnej i opanowania stresu, asertywnego zachowania, kreowania własnego wizerunku, sztuki autoprezentacji, stworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz znajomość praw rządzących rynkiem pracy i wymogów pracodawców oraz umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy,
 • kultura i bezpieczeństwo obejmujące: zapoznanie ze stylem życia Niemców, historią kraju goszczącego, jego tradycją i obyczajami, poruszone zostaną kwestie tolerancji i stereotypów, uchodźców zwyczajami i tradycjami, kuchnią, przepisami na stanowisku pracy w UE oraz zasady udzielania PPP w miejscu pracy
Zagraniczny staż zawodowy

Po ukończeniu szkolenia uczniowie odbywają 4-tygodniowy staż zawodowy w Niemczech, obejmujący:

 • zajęcia warsztatowe
 • wycieczki do BMW i VW
 • inne atrakcje​

GRUPA I

GRUPA II

   

Zrealizowane projekty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program składał się z dziesięciu priorytetów. Szkoły zawodowe mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z priorytetu 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Realizacja zadań w projekcie

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”, realizowany w latach 2012-2015, był odpowiedzią na wymogi współczesnego rynku pracy. Główną ideą było połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie, wzmocnienie współpracy między szkołą oraz pracodawcami, poprzez dostosowanie oferty kształcenia szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia i zapewnienie uczniom pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w efektywnym poszukiwaniu pracy.

Wartość całego projektu dla Zespołu Szkół Samochodowych wynosiła ponad 700 000 zł. Za tę kwotę zaplanowano różne rodzaje wsparcia.

Przedmiotem projektu była m.in.:
• organizacja praktyk i staży dla uczniów
• realizacja dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową kursów zawodowych
• modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkole
• nawiązanie współpracy szkoły z przedsiębiorstwami
• opracowanie programów nauczania we współpracy z pracodawcami
• stworzenie pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego
Realizacja projektu przyniosła istotny, pozytywny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a co za tym idzie, przyczyniła się do zwiększenia zadowolenia naszych uczniów i poprawy konkurencyjności absolwentów, którzy opuszczają nasza szkołę.

Leonardo da Vinci

MOBILNI W ZAWODZIE

Kolejny projekt to Mobilni w zawodzie- uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 92 205 Euro. Tym razem był on skierowany do uczniów technikum a w ramach jego realizacji 45 uczniów wyjechało na 2 tygodniowe staże do Niemiec.  Celem projekty było nabycie umiejętności i kwalifikacji w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, umiejętność pracy w zespole, podejmowania decyzji, zdobycie uprawnień na wózki widłowe.

DOBRY ZAWÓD – DOBRA PRACA

Kolejny projekt to Dobry zawód to dobra praca – w ramach tego projektu pozyskaliśmy na jego realizacje kwotę 173 359,67 Euro. Celem głównym projektu było zapewnienie pomocy uczniom w zdobyciu praktycznego doświadczenia zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w rzeczywistych warunkach pracy i doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności teoretycznych. Projekt był przygotowany dla dwudziestu uczniów trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Staż odbył się w Chemnitz, w Niemczech, w ośrodku szkoleniowym F+U Sachsen GmbH w dniach od 10. 02. 2013 do 2. 03. 2013r.

Była to swego rodzaju innowacja ponieważ nikt do tej pory nie organizował projektów unijnych dla uczniów szkół zasadniczych zawodowych. Sami mieliśmy pewne obawy czy chłopcy sprostają zadaniom, które na nich czekały, ale chciałam by w naszej szkole uczeń zawodówki nie czuł się gorszy od ucznia technikum stąd pomysł by uczniowie z zawodówek też mogli uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach. Uczniowie wyjechali na miesiąc tez nieodpłatnie w ramach przyznanego grantu.

NIEMIECKA PRECYZJA W POLSKIM WARSZTACIE SAMOCHODOWYM

Pierwszy projekt jaki został zrealizowany przez ZSSam to Niemiecka precyzja w polskim warsztacie samochodowym- w ramach tego projektu 10 uczniów naszej szkoły pojechało na staż do Niemiec. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 13503EURO.

Celem projektu było:

 • wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim Rynku Pracy
 • zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego, oraz mobilności dla pracodawców i poszczególnych osób, oraz ułatwienie mobilności pracujących praktykantów
 • zachęcenie do nauki współczesnych języków obcych

Staż został zorganizowany we współpracy z F+U SPOŁECZNYM ZAKŁADEM KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA SAKSONIA SP. Z O.O. (F+U Sachsem GmbH).

Skip to content