System doradztwa zawodowego
w Zespole Szkół Samochodowych

Drogi Rodzicu/Uczniu

Współczesny rynek pracy stawia przed młodzieżą coraz to nowe wyzwania, ale stwarza również wiele możliwości. Szkoła stara się wspierać uczniów i ich rodziców w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych m.in. poprzez możliwość korzystania z usług doradcy zawodowego.

Jeśli chcesz profesjonalnie przygotować CV lub list motywacyjny, dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i właściwie zaplanować swoją ścieżkę kariery, aby robić w życiu to, co jest zgodne z Twoimi umiejętnościami i zainteresowaniami, to zgłoś się do szkolnego doradcy zawodowego.


Podstawa prawna

 • art. 47 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
  1000, 1290 i 1669)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

Historia

W 2014/15 roku w szkole w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców powstała pracownia doradztwa zawodowego, wyposażona w dwa stanowiska dla uczniów oraz oprogramowanie. Od 2015/16 roku w ZSS funkcjonuje szkolny doradca zawodowy.


Konsultacje

Doradcą zawodowym w ZSS jest mgr Dorota Dymek, która posiada ukończone studia z zakresu doradztwa zawodowego.

Gabinet doradztwa zawodowego znajduje się na I piętrze, w pokoju 44 i jest otwarty zarówno dla uczniów jak i ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

Gabinet jest czynny w następujących godzinach (z uwzględnieniem zajęć grupowych w klasach):

 • poniedziałek 13:05-13:50
 • wtorek 10:45-11:30
 • środa 10:45-11:30 i 13:05-13:50
 • czwartek 10:45-11:30 i 13:05-13:50
 • piątek 11:25-12:10 i 13:55-14:40

Istnieje możliwość umówienia się w na indywidualne konsultacje w innym terminie (osobiście, poprzez e-mail lub FB).

Obecnie spotkania i konsultacje odbywają się onLine poprzez MS Teams.

Zapraszam


Kontakt

mgr Dorota Dymek
zss.doradca.zawodowy@gmail.com


Zakres udzielanych porad dotyczy m.in.:

 • badania predyspozycji zawodowych
 • prezentowania oferty edukacyjnej w zakresie dalszego kształcenia kursowego, policealnego, wyższego zarówno w kraju jak i za granicą
 • informowania o dostępności certyfikatów językowych i informatycznych
 • kierowania uczniów na olimpiady i konkursy, programy stypendialne
 • współpracy z pracodawcami w celu kierowania uczniów na praktyki zawodowe
 • informowania o programach stażowych i absolwenckich
 • współpracy z agencjami pracy tymczasowej, centrami call center
 • udostępniania ofert Europejskich Służ Zatrudnienia, Centralnej Bazy Ofert Pracy
 • prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych
 • konsultacji w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, w tym CV Europass
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
 • pomocy w zakładaniu własnej działalności gospodarczej przy współpracy
 • z inkubatorami przedsiębiorczości

Działania doradcy

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

 1. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
 3. Opracowywanie we współpracy z nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami oraz pedagogiem „Programu doradztwa zawodowego” .
 4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i pedagoga w w zakresie realizacji działań określonych w programie.
 5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Zakres usług doradczych

Propozycje usług podstawowych oferowanych dla uczniów:

 1. Wzmacnianie samoświadomości.
 2. Rozwijanie umiejętności:
 • planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
 • praca z zasobami, praca z wartościami i praca z celami,
 • planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • poszukiwania pracy,
 • przygotowywania: odpowiedzi na oferty, CV, podania o pracę, itd.

Wsparcie merytoryczne dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.:

 • szkolny system informacji zawodowej –multimedialny program komputerowy „e-SzOK”,
 • ulotki i broszury,
 • książki i informatory,
 • czasopisma,
 • programy komputerowe.

Udostępnianie informacji istniejącej w sieci Internet:

 • dotyczących pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwanie ofert telepracy),
 • edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet) dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • inne informacje edukacyjno-zawodowe w zależności od potrzeb klienta.

Poradnictwo indywidualne (praca indywidualna).

Poradnictwo grupowe (organizowanie zajęć grupowych).

Propozycje usług dodatkowych oferowanych dla uczniów:

 • gromadzenie i udostępnienie własnej bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego)
 • tworzenie tablic z przykładowymi przebiegami ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych
 • gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy
 • organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości z uczniami szkoły
 • prowadzenie tablicy ogłoszeń „Dam pracę – szukam pracy”
 • prowadzenie projektów i organizowanie szkoleń i kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.
 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika,
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz udostępniania im informacji i niezbędnych materiałów. Praca indywidualna z rodzicami i grupowa w czasie zebrań, zgodnie z planem zebrań rodziców zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

Akademia Rozwoju i Wspierania Aktywności Zawodowej

Przydatne materiały

Wszystkie potrzebne informacje i materiały udostępniane są uczniom ZSS na grupie Teams Doradztwo zawodowe w OneNote.

Autoprezentacja

Testy predyspozycji i zainteresowań zawodowych

Metody poszukiwania pracy

Autoprezentacja (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)

Przydatne adresy


Dzień Otwartych Drzwi ZSS

Stanowisko doradcy podczas dnia otwartego szkoły

Targi Edukacyjne KEZiT

Promocja szkoły

Projekty i dodatkowe kursy zawodowe

Zajęcia dla maturzystów

Zajęcia z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Oferty pracy


Ogłoszenia

Pracodawców, poszukujących pracowników pośród uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych
prosimy o przesłanie swojej oferty pracy pod adres: zss.doradca.zawodowy@gmail.com

damPrace
Dam Pracę
Praktyki i Staże
szukamPracy
Szukam Pracy
Szkolenia i Kursy
Skip to content