Historia Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie sięga 1955 roku.
Przez 66 lat szkoła przechodziła różne przeobrażenia organizacyjne i strukturalne (zmiany siedziby, dyrektorów i liczne reformy edukacyjne). Jedynym, niezmiennym elementem pozostaje nadal określenie „Samochodówka”. Mimo że jest to określenie kolokwialne, to zawsze jednoznacznie identyfikuje naszą szkołę.

 • 2019 - Umowa partnerska
 • 2017 - Reforma systemu edukacji
 • 2015 - Jubileusz 60-lecia
 • 2007 - Zmiana dyrektora
 • 2005 - Jubileusz 50-lecia
 • 1997 - Zmiana dyrektora
 • 1990 - Zmiana dyrektora
 • 1985 - Zmiana dyrektora
 • 1975 - Zmiana nazwy szkoły
 • 1974 - Zmiana dyrektora
 • 1959 - Zmiana dyrektora
 • 1955 - Powołanie dyrektora
 • 1955 - Powstanie Szkoły

Podpisanie umowy partnerskiej z lokalnym przedstawicielem firmy Harley-Davidson
(29 marzec 2019)

Podpisanie kolejnej umowy partnerskiej pomiędzy szkołą a lokalnym przedstawicielem Harley-Davidson

 

Reforma systemu edukacji

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. 4-letnie technikum i 3- letnia zasadnicza szkoła zawodowa ulega przekształceniu.

Na 5- letnie technikum i 5-letnia dwustopniowa szkół branżowa z 3- letnim pierwszym s topniem i 2- letnim drugim stopniem.

   

Jubileusz 60-lecia

Uroczystości związane z jubileuszem 60–lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, rozpoczęły się 10 października 2015 roku, uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Świętego Józefa na Staromieściu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski wraz z Księdzem Proboszczem Parafii na Staromieściu –Krzysztofem Gołąbkiem oraz katechetami Zespołu Szkół Samochodowych. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, emerytowani i obecni nauczyciele, absolwenci, uczniowie i ich rodzice. Uroczystości towarzyszył sztandar szkoły oraz oddział ”Strzelca”.

Uroczysta gala jubileuszowa miała miejsce w budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 26a, gdzie powitano licznie przybyłych gości, przedstawicieli świata polityki, nauki, kościoła i wojska z regionu oraz wybitni absolwenci naszej szkoły. Zaproszeni goście przekazali na ręce dyrektora liczne podziękowania i gratulacje. Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa a uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

Po oficjalnych przemówieniach oraz programie artystycznym zaproszeni goście i absolwenci, zwiedzając szkołę i warsztaty „SAWAS” z sentymentem wspominali szkolne historie i wymieniali się uwagami na temat zmian, jakie zaszły w szkole przez ostatnie 60 lat.

W odnowionej z tej okazji świetlicy czekał na gości bufet ze smacznymi przekąskami i przystawkami.

Uroczystościom towarzyszyły również: prezentacja pojazdów zabytkowych, bolidu oraz pokazy symulatorów wypadków drogowych, pokazy pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Na koniec na parking szkolny podjechał czerwony, zabytkowy „ogórek”, który odwiózł gości pod Hotel Rzeszów, gdzie odbywało się spotkanie towarzyskie połączone z Balem Absolwenta.

Zmiana dyrektora – (2007-obecnie) Zbigniew Pinkowski

W styczniu 2007 dyrektor Henryk Wolicki awansował na stanowisko wiceprezydenta Rzeszowa. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora pełnił wicedyrektor Wojciech Kłoda, a od nowego roku szkolnego w fotelu dyrektora ZSS zasiadł pan Zbigniew Pinkowski.

Za jego kadencji szkoła nawiązała współpracę z firmą Mercedes Benz w Warszawie i w 2009 roku utworzona została pierwsza klasa autorska pod patronatem Mercedesa, której uczniowie odbywają praktyki w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

W roku 2012, szkoła nawiązała współpracę z Jednostką Wojskową i był to początek nowej klasy patronackiej o nachyleniu wojskowym, która przygotowuje uczniów do służb mundurowych.

Od 2014 roku powstały nowe klasy pod patronatem firmy Audi-Volkswagen: technik pojazdów samochodowych i mechanik samochodowy. Wybrani uczniowie odbywają praktyki w serwisie Auto Rud i mają dostęp do najnowszych modeli samochodów.

W celu podnoszenia jakości kształcenia i zachęcanie młodzieży do kontynuowania nauki na wyższym poziomie, w 2015 roku została nawiązana współpraca z Wojskową Akademią Techniczną, dzięki której nasi uczniowie mogą brać udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Dzięki realizacji projektów unijnych szkoła zmodernizowała wyposażenie swoich pracowni, a uczniowie mieli szansę na realizację zagranicznych praktyk i staży zawodowych…

Jubileusz 50-lecia

Obchody 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych były bardzo uroczyste.

Rozpoczęte zostały Mszą Świętą w Kościele Świętego Józefa na Staromieściu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Górny. Poświęcony został również nowy sztandar szkoły ufundowany przez absolwentów.

Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy zgromadzeni w kościele uczniowie, absolwenci, goście honorowi, wśród których znaleźli się m.in. pan Tadeusz Ferenc- Prezydent Miasta Rzeszowa, pan Stanisław Rusznica- Podkarpacki Kurator Oświaty, pan Franciszek Woś, pan Jan Burek- członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, udali się uroczystym pochodem w kierunku szkoły. W holu wejściowym została odsłonięta pamiątkowa tablica.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandarów oraz wysłuchaniu hymnu narodowego odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, a następnie słuchowisko słowno-muzyczne poświęcone Obrońcom Westerplatte.

Podczas uroczystości wielu naszych absolwentów i nauczycieli otrzymało odznaczenia takie jak: Medale Komisji Edukacji Narodowej, Brązowe Krzyże Zasługi, złote odznaki ‑ za zasługi dla PKS oraz medale okolicznościowe 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych.

Goście i absolwenci mieli możliwość obejrzenia wystawy prezentującej dorobek szkoły oraz okazję do wspomnień i spotkań z dawnymi przyjaciółmi. Obchody zakończyło uroczyste przyjęcie na Politechnice Rzeszowskiej.

Zmiana dyrektora – (1997-2007) Henryk Wolicki

W roku 1997 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objął pan Henryk Wolicki, dotychczasowy zastępca dyrektora, a wcześniej kierownik warsztatów.

Dało się odczuć skutki niżu demograficznego, w ramach reorganizacji szkoła utraciła internat, a warsztaty zostały wcielone pod zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego.

Mimo trudnych czasów dyrektor starał się pozyskiwać środki na remonty szkoły od sojuszników i sponsorów.

W 1999 roku została utworzona pracownia komputerowa i dokupiono pomoce audiowizualne.

Rok 2005, to czas wprowadzenia kolejnej reformy i Nowej matury.

Zmiana dyrektora – (1990-1997) Jerzy Chmiel

Po rezygnacji Zbigniewa Cebuli w 1990 roku dyrektorem zostaje Jerzy Chmiel.

Kolejne lata pracy szkoły, to liczne zmiany przepisów regulujących życie szkoły. Zawieszono egzaminy wstępne do technikum, wprowadzono kodowanie pisemnych prac maturalnych oraz zmiany nazewnictwa i skali ocen.

W 1990 roku powstał w szkole sklepik szkolny.

Zmiana dyrektora – (1985-1990) Zygmunt Cebula

Od 1985 roku obowiązki dyrektora przejął pan Zygmunt Cebula. W ciągu 5 lat jego urzędowania podjęte zostały prace inwestycyjne, podłączono szkołę do ciepłowni miejskiej, likwidując kotłownię.

Podjęto inicjatywę realizacji praktyk miesięcznych przez uczniów technikum w FSO w Bielsku-Białej oraz nawiązano kontakty ze szkołą w Stuttgarcie w Niemczech.

Wraz z narodzinami III Rzeczpospolitej wprowadzono w 1989 roku naukę religii w szkole i obok uzupełnionego o koronę godła zawieszono krzyże.

Zmiana nazwy szkoły

W 1975 Kurator Oświaty i Wychowania zmienił nazwę na obowiązującą do dziś – Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie.

Ze względu na dużą popularność zawodu i wyż demograficzny, w niektórych latach szkoła liczyła 56 oddziałów i uczęszczało do niej ok. 20 000 uczniów, a nauka odbywała się na dwie zmiany.

Po 1980 roku w szkole „powiało nowym”, powstał NSZZ „Solidarność”, nastąpiły zmiany w siatkach godzin, zmieniono wykaz lektur.

Zmian dyrektora – (1974-1985) Zbigniew Mazur

W 1974 roku wszystkie typy szkół połączone zostały w Zespół Szkół Zawodowych nr 3.

W tym samym roku zarządzanie nad szkołą przejął pan Zbigniew Mazur. Przez 11 lat jego administrowania w szkole zaszły różne zmiany. Nauka w technikum na podbudowie szkoły podstawowej trwała 5 lat. Oprócz dotychczasowych kierunków nauczania uruchomiono Zasadniczą Szkołę Samochodową dla Pracujących, która przygotowywała wykwalifikowanych pracowników w zawodach: mechanik, kierowca, elektromechanik i blacharz karoseryjny.

Zmiana dyrektora – (1959-1974) Klemens Jabłoński

Kolejnym dyrektorem został w 1959 roku pan Klemens Janicki, wybitny specjalista w branży samochodowej. Kierował szkołą przez 15 lat, aż do przejścia na emeryturę.

W tym czasie poszerzył ofertę edukacyjną o:

 • 3-letnią zasadniczą szkołę samochodową
 • 3-letnie technikum po zasadniczej szkole zawodowej

Podjął trud budowy nowych obiektów: szkoły, warsztatów, stacji obsługi i internatu.

W 1967 roku do użytku oddano warsztaty, stację obsługi i internat na 200 wychowanków.

Powołanie dyrektora – (1955-1959) Władysław Lisak

Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Władysław Lisak, a kierownikiem warsztatów był pan Tadeusz Synowiec. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna latem 1955 roku przystąpiły do organizowania szkoły i warsztatów szkolnych oraz ich zaopatrzenia. W placówce działały również biblioteka, komisje przedmiotowe, Samorząd Uczniowski, drużyna ZHP, SKS „Zryw”, chór i zespół muzyczny, koło czytelnicze, zespół recytatorski oraz Komitet Rodzicielski.

Powstanie szkoły

Otwarcie średniej zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej techników samochodowych podyktowane było potrzebami rozwijającego się gospodarczo nowego województwa rzeszowskiego oraz powstawaniem licznych zakładów pracy, a co za tym idzie, rozwojem transportu drogowego. Oprócz kierowców potrzebni byli fachowcy do obsługi bazy i naprawy taboru samochodowego.

Po kilkumiesięcznych staraniach prowadzonych przez pana Jana Buczka (kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców w Rzeszowie) ogłoszono „Wpisy dla dziewcząt i chłopców” do Technikum Samochodowego.

Po złożeniu przez uczniów egzaminu wstępnego ze wszystkich przedmiotów stanowiących materiał nauczania klas niższych dokonano naboru do 2 oddziałów:

4-letniego Technikum Samochodowego dla młodzieży po 7 klasie na wydział „Remont i obsługa samochodów” oraz „Eksploatacja samochodów”
5-letniego Technikum Samochodowego dla pracujących w transporcie na wydział „Remonty samochodów”
Pierwszego września 1955 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność w budynku i hali warsztatowej przy ul. Hoffmanowej 5.

Reforma systemu edukacji
Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. 4-letnie technikum i 3- letnia zasadnicza szkoła zawodowa ulega przekształceniu. Na 5- letnie technikum i 5-letnia dwustopniowa szkół branżowa z 3- letnim pierwszym s topniem i 2- letnim drugim stopniem.    
Jubileusz 60-lecia
Uroczystości związane z jubileuszem 60–lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, rozpoczęły się 10 października 2015 roku, uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Świętego Józefa na Staromieściu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski wraz z Księdzem Proboszczem Parafii na Staromieściu –Krzysztofem Gołąbkiem oraz katechetami Zespołu Szkół Samochodowych. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, emerytowani i obecni nauczyciele, absolwenci, uczniowie i ich rodzice. Uroczystości towarzyszył sztandar szkoły oraz oddział ”Strzelca”. Uroczysta gala jubileuszowa miała miejsce w budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 26a, gdzie powitano licznie przybyłych gości, przedstawicieli świata polityki, nauki, kościoła i wojska z regionu oraz wybitni absolwenci naszej szkoły. Zaproszeni goście przekazali na ręce dyrektora liczne podziękowania i gratulacje. Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa a uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Po oficjalnych przemówieniach oraz programie artystycznym zaproszeni goście i absolwenci, zwiedzając szkołę i warsztaty „SAWAS” z sentymentem wspominali szkolne historie i wymieniali się uwagami na temat zmian, jakie zaszły w szkole przez ostatnie 60 lat. W odnowionej z tej okazji świetlicy czekał na gości bufet ze smacznymi przekąskami i przystawkami. Uroczystościom towarzyszyły również: prezentacja pojazdów zabytkowych, bolidu oraz pokazy symulatorów wypadków drogowych, pokazy pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Na koniec na parking szkolny podjechał czerwony, zabytkowy „ogórek”, który odwiózł gości pod Hotel Rzeszów, gdzie odbywało się spotkanie towarzyskie połączone z Balem Absolwenta.
Zmiana dyrektora – (2007-obecnie) Zbigniew Pinkowski

W styczniu 2007 dyrektor Henryk Wolicki awansował na stanowisko wiceprezydenta Rzeszowa. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora pełnił wicedyrektor Wojciech Kłoda, a od nowego roku szkolnego w fotelu dyrektora ZSS zasiadł pan Zbigniew Pinkowski.

Za jego kadencji szkoła nawiązała współpracę z firmą Mercedes Benz w Warszawie i w 2009 roku utworzona została pierwsza klasa autorska pod patronatem Mercedesa, której uczniowie odbywają praktyki w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

W roku 2012, szkoła nawiązała współpracę z Jednostką Wojskową i był to początek nowej klasy patronackiej o nachyleniu wojskowym, która przygotowuje uczniów do służb mundurowych.

Od 2014 roku powstały nowe klasy pod patronatem firmy Audi-Volkswagen: technik pojazdów samochodowych i mechanik samochodowy. Wybrani uczniowie odbywają praktyki w serwisie Auto Rud i mają dostęp do najnowszych modeli samochodów.

W celu podnoszenia jakości kształcenia i zachęcanie młodzieży do kontynuowania nauki na wyższym poziomie, w 2015 roku została nawiązana współpraca z Wojskową Akademią Techniczną, dzięki której nasi uczniowie mogą brać udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Dzięki realizacji projektów unijnych szkoła zmodernizowała wyposażenie swoich pracowni, a uczniowie mieli szansę na realizację zagranicznych praktyk i staży zawodowych…

Jubileusz 50-lecia
Obchody 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych były bardzo uroczyste. Rozpoczęte zostały Mszą Świętą w Kościele Świętego Józefa na Staromieściu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Górny. Poświęcony został również nowy sztandar szkoły ufundowany przez absolwentów. Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy zgromadzeni w kościele uczniowie, absolwenci, goście honorowi, wśród których znaleźli się m.in. pan Tadeusz Ferenc- Prezydent Miasta Rzeszowa, pan Stanisław Rusznica- Podkarpacki Kurator Oświaty, pan Franciszek Woś, pan Jan Burek- członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, udali się uroczystym pochodem w kierunku szkoły. W holu wejściowym została odsłonięta pamiątkowa tablica. Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandarów oraz wysłuchaniu hymnu narodowego odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, a następnie słuchowisko słowno-muzyczne poświęcone Obrońcom Westerplatte. Podczas uroczystości wielu naszych absolwentów i nauczycieli otrzymało odznaczenia takie jak: Medale Komisji Edukacji Narodowej, Brązowe Krzyże Zasługi, złote odznaki ‑ za zasługi dla PKS oraz medale okolicznościowe 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych. Goście i absolwenci mieli możliwość obejrzenia wystawy prezentującej dorobek szkoły oraz okazję do wspomnień i spotkań z dawnymi przyjaciółmi. Obchody zakończyło uroczyste przyjęcie na Politechnice Rzeszowskiej.
Zmiana dyrektora – (1997-2007) Henryk Wolicki

W roku 1997 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objął pan Henryk Wolicki, dotychczasowy zastępca dyrektora, a wcześniej kierownik warsztatów.

Dało się odczuć skutki niżu demograficznego, w ramach reorganizacji szkoła utraciła internat, a warsztaty zostały wcielone pod zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego.

Mimo trudnych czasów dyrektor starał się pozyskiwać środki na remonty szkoły od sojuszników i sponsorów.

W 1999 roku została utworzona pracownia komputerowa i dokupiono pomoce audiowizualne.

Rok 2005, to czas wprowadzenia kolejnej reformy i Nowej matury.

Zmiana dyrektora – (1990-1997) Jerzy Chmiel

Po rezygnacji Zbigniewa Cebuli w 1990 roku dyrektorem zostaje Jerzy Chmiel.

Kolejne lata pracy szkoły, to liczne zmiany przepisów regulujących życie szkoły. Zawieszono egzaminy wstępne do technikum, wprowadzono kodowanie pisemnych prac maturalnych oraz zmiany nazewnictwa i skali ocen.

W 1990 roku powstał w szkole sklepik szkolny.

Zmiana dyrektora – (1985-1990) Zygmunt Cebula

Od 1985 roku obowiązki dyrektora przejął pan Zygmunt Cebula. W ciągu 5 lat jego urzędowania podjęte zostały prace inwestycyjne, podłączono szkołę do ciepłowni miejskiej, likwidując kotłownię.

Podjęto inicjatywę realizacji praktyk miesięcznych przez uczniów technikum w FSO w Bielsku-Białej oraz nawiązano kontakty ze szkołą w Stuttgarcie w Niemczech.

Wraz z narodzinami III Rzeczpospolitej wprowadzono w 1989 roku naukę religii w szkole i obok uzupełnionego o koronę godła zawieszono krzyże.

Zmiana nazwy szkoły

W 1975 Kurator Oświaty i Wychowania zmienił nazwę na obowiązującą do dziś – Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie.

Ze względu na dużą popularność zawodu i wyż demograficzny, w niektórych latach szkoła liczyła 56 oddziałów i uczęszczało do niej ok. 20000 uczniów, a nauka odbywała się na dwie zmiany.

Po 1980 roku w szkole „powiało nowym”, powstał NSZZ „Solidarność”, nastąpiły zmiany w siatkach godzin, zmieniono wykaz lektur.

Zmian dyrektora – (1974-1985) Zbigniew Mazur

W 1974 roku wszystkie typy szkół połączone zostały w Zespół Szkół Zawodowych nr 3.

W tym samym roku zarządzanie nad szkołą przejął pan Zbigniew Mazur. Przez 11 lat jego administrowania w szkole zaszły różne zmiany. Nauka w technikum na podbudowie szkoły podstawowej trwała 5 lat. Oprócz dotychczasowych kierunków nauczania uruchomiono Zasadniczą Szkołę Samochodową dla Pracujących, która przygotowywała wykwalifikowanych pracowników w zawodach: mechanik, kierowca, elektromechanik i blacharz karoseryjny.

Zmiana dyrektora – (1959-1974) Klemens Jabłoński

Kolejnym dyrektorem został w 1959 roku pan Klemens Janicki, wybitny specjalista w branży samochodowej. Kierował szkołą przez 15 lat, aż do przejścia na emeryturę.

W tym czasie poszerzył ofertę edukacyjną o:

 • 3-letnią zasadniczą szkołę samochodową
 • 3-letnie technikum po zasadniczej szkole zawodowej

Podjął trud budowy nowych obiektów: szkoły, warsztatów, stacji obsługi i internatu.

W 1967 roku do użytku oddano warsztaty, stację obsługi i internat na 200 wychowanków.

Powołanie dyrektora – (1955-1959) Władysław Lisak

Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Władysław Lisak, a kierownikiem warsztatów był pan Tadeusz Synowiec. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna latem 1955 roku przystąpiły do organizowania szkoły i warsztatów szkolnych oraz ich zaopatrzenia. W placówce działały również biblioteka, komisje przedmiotowe, Samorząd Uczniowski, drużyna ZHP, SKS „Zryw”, chór i zespół muzyczny, koło czytelnicze, zespół recytatorski oraz Komitet Rodzicielski.

Powstanie szkoły

Otwarcie średniej zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej techników samochodowych podyktowane było potrzebami rozwijającego się gospodarczo nowego województwa rzeszowskiego oraz powstawaniem licznych zakładów pracy, a co za tym idzie, rozwojem transportu drogowego. Oprócz kierowców potrzebni byli fachowcy do obsługi bazy i naprawy taboru samochodowego.

Po kilkumiesięcznych staraniach prowadzonych przez pana Jana Buczka (kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców w Rzeszowie) ogłoszono „Wpisy dla dziewcząt i chłopców” do Technikum Samochodowego.

Po złożeniu przez uczniów egzaminu wstępnego ze wszystkich przedmiotów stanowiących materiał nauczania klas niższych dokonano naboru do 2 oddziałów:

4-letniego Technikum Samochodowego dla młodzieży po 7 klasie na wydział „Remont i obsługa samochodów” oraz „Eksploatacja samochodów”
5-letniego Technikum Samochodowego dla pracujących w transporcie na wydział „Remonty samochodów”
Pierwszego września 1955 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność w budynku i hali warsztatowej przy ul. Hoffmanowej 5.

Skip to content