Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych
Warszawska 26 a, 35-205 Rzeszów
NIP: 813-26-87-618;
REGON: 000194168

 

 

Zaprasza do złożenia ofert
w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Autostrada do kariery” Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0016/17

na dostawę 104 kompletów ubrań roboczych  z nadrukami dla uczniów
w ramach realizacji projektu  „Autostrada do kariery” nr: nr identyfikacyjny RPPPK.09.04. 00-18-0016/17
realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania

Treść oferty

 

 

 

Leave a Comment