PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH NA ROK SZK.2019/2020

Plan pracy Samorządu Szkolnego został przygotowany w oparciu o regulamin Samorządu Szkolnego, który określa cele i zasady działania Samorządu Szkolnego.

Samorząd Szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne zadania,
 • rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole, kształcenie postaw społecznych
  i obywatelskich,
 • kształtowanie świadomości i ekspresji kulturowej,
 • organizowanie czasu wolnego,
 • włączanie rodziców w sprawy szkoły.

 

 

Szczegółowe zadania samorządu, uaktualniane w miarę potrzeb:

 

Zadania do realizacji

Termin realizacji
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2019
Zebranie sprawozdawcze z działalności Samorządu Szkolnego za rok ubiegły. 19 września 2019
Wybór Samorządu Szkolnego na nowy rok szkolny; ustalenie planu pracy i wybór sekcji: dziennikarskiej, ds. imprez szkolnych, fotograficznej, Rady Wolontariatu, Rady Młodzieży Rzeszowa i innych.

Zatwierdzenie planu na bieżący rok.

25 IX – prezentacja kandydatów; 22 X -zatwierdzenie planu pracy
 Spotkania Samorządu z Dyrektorem Szkoły dwa razy w semestrze lub w miarę potrzeb
Zorganizowanie kiermaszu książek 10 – 12 września 2019
 Przygotowanie szkolnych imprez (współudział):

 • Dzień Patronów Szkoły
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Święto Niepodległości

(udział pocztu sztandarowego w obchodach miejskich)

 • Spotkanie Opłatkowe
 • Dzień Kobiet
 • Święto Konstytucji 3 Maja

(udział pocztu sztandarowego w obchodach miejskich)

 • Pożegnanie uczniów kończących szkołę tj. maturzystów
 

wrzesień

październik

listopad

 

grudzień

marzec

maj

 

 

kwiecień

Podejmowanie działań charytatywnych:

·         Wspieranie Fundacji „Pomóż i Ty”,

·         Sprzedaż kalendarzy,

·         Wspieranie różnych akcji charytatywnych, których celem jest pomoc osobom potrzebującym

 

 

w miarę potrzeb

Uczestniczenie w działaniach Szkolnego Koła Caritas w ciągu roku
Przygotowywanie apeli poświęconych podsumowaniu wyników nauczania i zachowania w każdym semestrze; zaprezentowanie, omówienie wyników nauczania w gablocie samorządowej styczeń / czerwiec
Przeprowadzanie apeli lub pogadanek przez radiowęzeł na tematy bieżące w szkole (dyscyplina, zachowanie, słownictwo młodzieży itp.) w miarę potrzeb
Współorganizowanie Dnia Otwartych Drzwi Szkoły kwiecień
Nadzór nad czystością i dekoracją wizualną szkoły oraz dbałość o estetyczny wystrój gabloty samorządowej cały rok
Gromadzenie informacji „z życia szkoły”(działalność sekcji fotograficznej) cały rok
Troska o poszanowanie mienia szkolnego cały rok
Pomoc w organizowaniu olimpiad

i turniejów

zgodnie z planem pracy dyd.-wych. na rok szkolny
Udział w bieżących konkursach pozaszkolnych cały rok
Udział przedstawicieli młodzieży w Radzie Młodzieży Rzeszowa (spotkania, debaty, działania na rzecz środowiska) cały rok
Udział przedstawicieli samorządu

w debatach międzyszkolnych i innych przedsięwzięciach młodzieżowych

w miarę potrzeb
Opiniowanie uczniów zagrożonych skreśleniem, uczniów nagradzanych itp.  

cały rok

Redagowanie gazetki szkolnej „Klakson”’ w ciągu roku
Uroczyste zakończenie roku szkolnego czerwiec

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:                       Przewodniczący Samorządu Szkolnego:       mgr Barbara Piotrowska                                         Adrian Chmiel, kl,2eTM

mgr Anna Jaworska-Strzelec

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Zbigniew Pinkowski

Leave a Comment