Konkurs na prezentację multimedialną promującą bibliotekę szkolną i jej zbiory

REGULAMIN

 • 1

Organizatorem konkursu na prezentację multimedialną jest biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte
w Rzeszowie.

 • 2

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie.

 • 3

Celem konkursu jest:

a)promocja czytelnictwa oraz biblioteki szkolnej;

b)rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;

c)kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;

d)wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 • 4

Wymagania techniczne i formalne.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych . Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym jej bezpośrednie otwarcie. Prezentacja może być przygotowana przy wykorzystaniu dowolnych możliwości multimedialnych (np. dołączenie fragmentu filmu).  Praca powinna zostać dostarczona do Organizatorów na  pendrive lub płycie . Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko, imię oraz klasę. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych oraz o autorze/-ach pracy. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

 • 5

Prace należy składać do 27 października 2017 r. w bibliotece szkolnej.

 • 6

Kryteria oceny prac konkursowych:
a)zgodność pracy z tematem;
b)walory merytoryczne;
c)estetyka, szata graficzna
d)pomysłowość
e)wrażenia artystyczne;

 • 7

Nagrody
a) Jury (w składzie wytypowanym przez Organizatora) przyzna nagrody za miejsce I, II i III dla najlepszych prezentacji.
b)Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz podana przez radiowęzeł szkolny nie później niż 3 XI 2017 r.
c) Werdykt Jury jest ostateczny.

 • 8

Postanowienia końcowe
a) Organizator może, bez zgody Autora, opublikować prace na stronie internetowej szkoły.
b)Organizator ma prawo nie przyznać żadnej nagrody  w sytuacji, gdy prace nie będą spełniały – w ocenie Organizatora – standardów jakościowo – artystycznych.
c)Organizator ma prawo odwołać konkurs bez podawania przyczyny.
d) Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace niezgłoszone wcześniej do żadnego innego konkursu.
e)Autor  ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona prezentacja naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
f) W przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie.

g)Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji biblioteki szkolnej.
h)Każdy Autor oświadcza i potwierdza, że:

 • Akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • Wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą
  z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Prezentacja zgłoszona do konkursu nie narusza żadnych praw stron trzecich,
  w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.

Leave a Comment