Akademia mobilności

Akademia mobilności

Opis projektu

Projekt AKADEMIA MOBILNOŚCI jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Został zaplanowany do realizacji na 24 miesiące. Ma za zadanie ułatwić absolwentom ZSS wejście na rynek pracy.

 

Cele

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 32 uczniów/uczennic ZSS kształcących się na kierunkach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz i lakiernik.

Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację staży zagranicznych
 • zwiększenie ilości godzin zajęć praktycznych wykraczających poza podstawę programową
 • nabycie nowych umiejętności, kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego
 • zwiększenie szans na zatrudnienie w zawodzie poprzez uzyskanie nowych kompetencji potwierdzonych certyfikatami i zaświadczeniami
 • opracowanie dokumentów aplikacyjnych i poznanie zasad autoprezentacji
 • przygotowania do poszukiwania pracy i kształtowanie umiejętności poszukiwania środków i aplikowania o dotacje finansowe
 • podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych
 • zorganizowanie dodatkowych specjalistycznych kursów zawodowych

Przebieg działań w projekcie

Promocja i informacja

 • ogłoszenia
 • spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami uczestników projektu

Rekrutacja

Uczestnicy projektu zostaną zrekrutowani z spośród wszystkich uczniów i uczennic klas 2, 3 i 4 ZSS wg kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji (wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych, zachowanie, dobrze umotywowana chęć skorzystania ze stażu podczas rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną, frekwencja i dodatkowo wysokość dochodów na członka rodziny).
Po zebraniu całej grupy zostaną stworzone listy: uczestników i lista rezerwowa.

Cykl zajęć przygotowujących do wyjazdu KPJ

Każdy uczestnik weźmie udział w 30-godzinnym cyklu zajęć:

 • język niemiecki branżowy obejmujący m.in.: wypełnianie formularza zgłoszeniowego, rozpoznawanie i nazywanie różnych typów pojazdów i ich części konstrukcyjnych, nazywanie i klasyfikowanie silników, omawianie cyklu pracy silnika, rozpoznawanie i nazywanie urządzeń diagnostycznych, rozpoznawanie oznaczeń i czytanie schematów połączeń elektrycznych, przedstawianie prawa Ohma i podstawowych pojęć z nim związanych
 • warsztat z doradztwa zawodowego kształtujący między innymi umiejętności: odkrywania i oceny własnego potencjału i autodiagnozy, budowania poczucia w lasnej wartości, zasad komunikacji interpersonalnej i opanowania stresu, asertywnego zachowania, kreowania własnego wizerunku, sztuki autoprezentacji, stworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz znajomość praw rządzących rynkiem pracy i wymogów pracodawców oraz umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy,
 • kultura i bezpieczeństwo obejmujące: zapoznanie ze stylem życia Niemców, historią kraju goszczącego, jego tradycją i obyczajami, poruszone zostaną kwestie tolerancji i stereotypów, uchodźców zwyczajami i tradycjami, kuchnią, przepisami na stanowisku pracy w UE oraz zasady udzielania PPP w miejscu pracy

 

Zagraniczny staż zawodowy

Po ukończeniu szkolenia i podpisaniu wszystkich dokumentów uczniowie wyjadą na 4 tygodniowy staż zawodowy do Niemiec.

Uczestnicy będą mieć zapewnione ubezpieczenie, transport, zakwaterowanie i wyżywienie. Podczas pobytu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach na warsztatach, zajęciach językowych, specjalistycznym kursie zawodowym oraz wycieczkach tematycznych.
Uczniom przez cały pobyt będzie towarzyszyło 2 polskich opiekunów (nauczyciel języka niemieckiego jako tłumacz i nauczyciel zawodu, jako wsparcie merytoryczne). Uczniowie będą mieli kontakt z bliskimi przez Internet i telefon.
Podczas całego wyjazdu uczniowie będą prowadzić dzienniczki stażu i dokumentować swój pobyt i postępy w nauce. Ich kompetencje zawodowe i językowe będą oceniane przez specjalistów niemieckich. Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymają dokumenty: Zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie, Certyfikat odbycia stażu, Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego kursu zawodowego, Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie z zakresu języka niemieckiego branżowego i Europass.
Uczestnicy będą ankietowani na początku realizacji projektu, w trakcie stażu i po przyjeździe, aby dobrze ocenić proces realizacji projektu na każdym jego etapie i w razie konieczności móc wprowadzać zmiany.

 Efekty

Dzięki podjętym działaniom projekt przyczyni się do:

 • podniesienia kompetencji zawodowych i zwiększenia szans na zatrudnienie
 • poprawy umiejętności językowych
 • zwiększenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych i podniesienie samooceny
 • zwiększenie motywacji do samokształcenia
 • nabycia umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy, podziału zadań
 • odnalezienia się w społeczeństwie wielokulturowym i obalenia stereotypów dotyczących stosunków polsko-niemieckich, płci
 • nawiązanie nowych międzynarodowych znajomości
 • Realizacja projektu podniesie jakość nauczania i atrakcyjność oferty edukacyjnej ZSS i przyczyni się do promocji szkoły w środowisku lokalnym i na arenie europejskiej

Galeria zdjęć

Grupa I

Grupa II

 

 

Akademia Mobilnosci

Ruszyła nasza Akademia Mobilności

Spotkanie informacyjne w ramach projektu AKADEMIA MOBILNOŚCI odbyło się w sobotę 19 listopada 2016. Wzięli w nim udział ucznie zakwalifikowani do projektu, ich rodzice oraz zespół koordynujący projekt.

Plan spotkania

 1. Powitanie uczestników.
 2. Informacje o projekcie (cel projektu, źródła finansowania).
 3. Przedstawienie programu wyjazdu, programu stażu, sposobów certyfikacji.
 4. Prezentacja ośrodka i warunków pobytu.
 5. Przedstawienie obowiązków uczestników i warunków realizacji projektu (niezbędne dokumenty, EKUZ, itp.)
 6. Omówienie treści umowy, zakresu ubezpieczenia.
 7. Podpisanie umów i stosownych oświadczeń.
 8. Wypełnianie dokumentacji.
 9. Wypełnienie ankiet.
 10. Potwierdzenie odbioru słowników i materiałów dydaktycznych.
 11. Zebranie rozmiarów ubrań i numerów butów.
 12. Pytania i uwagi.
 13. Przerwa.
 14. Zajęcia dla uczniów – doradztwo zawodowe.
 15. Zajęcia dla uczniów – przygotowanie kulturowe.

Leave a Comment