Miesięczne praktyki zawodowe

Informacje dotyczące organizacji praktyk w ZSS

 1. Zasady organizacji, przebiegu oraz zaliczania praktyk reguluje: Statut Zespołu Szkół Samochodowych
 2. Zasady odbywania praktyk:
  • Przydziału miejsc, na podstawie porozumień z zakładami pracy, dokonuje koordynator praktyk szkoły.
  • Indywidualna organizacja praktyk:
   • Istnieje możliwość samodzielnego zorganizowania sobie praktyki przez grupę uczniów w wybranym przez siebie miejscu (małej stacji serwisowej, zakładzie rzemieślniczym itp. – związanych z branżą motoryzacyjną).
   • W tym celu należy udać się do potencjalnego miejsca odbywania praktyki, na specjalnie opracowanym formularzu uzyskać pisemną zgodę na odbycie praktyki od kierownika (właściciela) zakładu i przedstawić ją koordynatorowi praktyk.
   • Na terenie miasta Rzeszowa praktykę w tej formie odbywać może w jednym miejscu grupa minimum trzech uczniów, poza Rzeszowem- minimum dwóch uczniów (dotyczy wyłącznie uczniów zamiejscowych).
   • Opiekunowie praktyk zawodowych u pracodawcy, muszą posiadać ukończony kurs pedagogiczny (min. 70 godz. z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej).
  • Termin składania zgłoszeń indywidualnych o praktykę zawodową w sekretariacie uczniowskim do dnia … r. Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Rozpatrzenie zgłoszeń indywidualnych i ostateczny przydział miejsc odbywania praktyk dokonany zostanie do …
  • Po załatwieniu formalności, uczniowie otrzymają umowy oraz uzyskają pozostałe informacje związane z realizacją praktyk zawodowych.
  • Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych zamieszczane będą na stronie szkoły lub uzyskać je można od koordynatora praktyk.
  • Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi bezwzględnie posiadać aktualne badania medycyny pracy i własną odzież ochronną.
  • Koordynatorem praktyk zawodowych jest: v-ce dyrektor Wojciech Kłoda

Harmonogram

Wykaz serwisów współpracujących ze szkołą

 • AutoRud
 • Serwis Hoffman
 • Mercedes

Podanie o praktyki

 

 

Skip to content