Tytuł: Mechanik motocyklowy

Nr zawodu: 723107

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

INFORMACJA O ZAWODZIE

Mechanik motocyklowy to nowy zawód, który w 2015 roku pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie od roku szkolnego 2018/2019 daje możliwość kształcenia w tym przyszłościowym i ciekawym zawodzie.

Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi:

 • w stacjach obsługi i napraw motocykli
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli
 • w salonach sprzedaży motocykli
 • w firmach zajmujących się dystrybucją części motocyklowych.

GOC Harley-Davidson

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Coraz większa ilość motocykli i skuterów na drogach generuje zapotrzebowanie na mechaników motocyklowych.
Mechanik motocyklowy jest przygotowany do serwisowania i napraw mechanicznych oraz elektrycznych motocykli i skuterów.
W ramach programu nauczania jest przygotowany do egzaminu państwowego uprawniającego do kierowania motocyklami.

 

Kwalifikacje

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli

 • Diagnostyka podzespołów i zespołów motocykli
 • Naprawa i obsługa motocykli

Program nauczania

3-letni cykl nauki obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Budowa i eksploatacja motocykli
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie motocykli
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej,
 • Język obcy w branży motoryzacyjnej,
 • Techniki wytwarzania i montażu części maszyn
 • Diagnostyka motocykli
 • Obsługa i naprawa motocykli.

 

Skip to content