INFORMACJE:

Stanowisko / nauczane przedmioty: nauczyciel wychowania fizycznego

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

  1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp i gdzie zostały określone?

2.Jakie szczegółowe obowiązki w dziedzinie bhp spoczywają na pracodawcy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń technicznych?

3.W jaki sposób zakład pracy jest zobowiązany zapewnić pracownikom  profilaktyczną ochronę zdrowia?

4.Jakie obowiązki w zakresie bhp spoczywają na pracodawcy w przypadku stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej?

5.Jakie obowiązki spoczywają na pracowniku w zakresie bhp i gdzie zostały określone?

  1. W jakich przypadkach pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy?

7.Komu podlega Państwowa Inspekcja Pracy i kto sprawuje nad nią nadzór i jakie są jej zadania?

8.W jaki sposób Państwowa Inspekcja Pracy może egzekwować swoje uprawnienia?

9.W jakim celu została powołana Państwowa Inspekcja Sanitarna?

10.Jakie są zadania Urzędu Dozoru Technicznego?

11.Jakie są zadania Społecznej Inspekcji Pracy?

12.Jakie warunki muszą być spełnione, aby lekarz orzecznik uznał chorobę za zawodową?

13.Jak często pracownicy są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych z zakresu bhp?

 

 

 

  1. Zagrożenia występujące w środowisku pracy

1.Jakie znasz źródła czynników niebezpiecznych związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych?

2.Jakie mogą być źródła szkodliwych czynników fizycznych i chemicznych występujących w warsztacie samochodowym?

3.Jakie są zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru?

4.Jakie działania musi podjąć osoba kierująca akcją ratowniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnej?

5.Jakich zasad należy przestrzegać w trakcie gaszenia pożaru samochodu?

6.Jakie znasz najczęstsze przyczyny pożarów w warsztacie samochodowym?

7.W jaki sposób powinny być rozmieszczone gaśnice w warsztacie samochodowym?

8.Jakie znasz najczęstsze przyczyny porażenia prądem elektrycznym?

9.Jakie są objawy porażenia prądem?

10.Na czym polega ochrona przeciwpożarowa przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim?

11.Jakie są skutki oddziaływania hałasu na organizm człowieka?

12.Jakie znasz metody ograniczania drgań?

13.Jakie znasz sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych na stanowiskach pracy?

 

 

 

 

 

III. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

1.Jakie wymagania muszą spełnić obiekty budowlane, w których będą zatrudnieni pracownicy?

2.Jakie rodzaje oświetlenia występują na stanowisku pracy?

3.Jakie znasz rodzaje wentylacji mechanicznej i gdzie znajdują one zastosowanie?

4.Na jakie zagrożenia są narażeni pracownicy podczas przygotowania elektrolitu, obsługi i transportu akumulatorów?

5.Jakie rodzaje zagrożeń  występują podczas prac magazynowych?

6.Na jakie zagrożenia jest narażony pracownik posługujący się narzędziami o napędzie elektrycznym i pneumatycznym?

7.Jakie reguły bezpieczeństwa obowiązują w trakcie wykonywania czynności diagnostycznych i regulacyjnych?

8.Na jakie zagrożenia jest narażony pracownik spawalni?

9.Jakie typowe zagrożenia występują w trakcie wykonywania prac blacharskich i lakierniczych?

10.Jakie rodzaje środków ochrony indywidualnej są stosowane w warsztatach samochodowych?

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc

1.Co to jest wypadek przy pracy.  Jakie znasz rodzaje i przyczyny wypadków przy pracy?

2.Kto powinien powiadomić pracodawcę o wypadku i w jakiej formie powinien to zrobić?

3.Jakie znasz rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej?

4.Jakie czynności obejmuje resuscytacja krążeniowo-oddechowa?

5.Jaki jest sposób postępowania w przypadku oparzenia termicznego i jakie są jego objawy?

6.Jakie są objawy zatrucia substancjami drażniącymi i tlenkiem węgla?

 

 

 

 

 

 

 

M.Kulon, K.Miasik

Skip to content