TECHNIKUM NR 11

Kierunki kształcenia:

  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik mechatronik

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do:

* Przeprowadzania napraw układów mechanicznych samochodu ( silnika, układu kierowniczego, układu hamulcowego, zawieszenia, układu napędowego),

* Napraw instalacji elektrycznej samochodu ( układu oświetlenia, akumulatora, alternatora, rozrusznika, elektronicznych układów sterowania praca silnika i innych elementów),

* Planowania i prowadzenia procesów napraw i obsług pojazdów ( do pracy w biurze obsługi klienta w serwisach samochodowych),

* Do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej ( do zakładania własnych firm).

Ponadto absolwent tego kierunku posiada prawo jazdy kat. B, dzięki czemu może rozpocząć pracę jako kierowca.

Technik mechatronik

Mechatronika – to dziedzina, która łączy w sobie mechanikę i elektronikę.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

* Montażu, demontażu, napraw urządzeń mechanicznych sterowanych za pomocą zaprogramowanych urządzeń elektronicznych,

* Programowania systemów elektronicznych służących do sterowania urządzeniami mechanicznymi,

* Projektowania układów mechatronicznych.

Przykład:

Projektowanie, wykonanie i zaprogramowanie układów elektronicznej automatycznej bramy garażowej, która otwiera i zamyka się tylko po zbliżeniu określonego samochodu.

Nasi absolwenci, technicy mechatronice otrzymują dodatkowo przygotowanie do obsług, napraw i programowania układów mechanicznych i elektronicznych występujących w samochodzodzie.

Przykład:

– naprawy układów elektronicznych silnika ( wtrysk benzyny, wtrysk oleju napędowego),

– naprawy układów bezpieczeństwa jazdy ( układ ABS, poduszki powietrzne, czujniki cofania, centralne zamki, alarmy itp.)

SYSTEM EGZAMINÓW

Uczeń Technikum, zarówno w jednym jak i w drugim zawodzie w trakcie nauki zdaje 3 egzaminy zawodowe:

– I – w połowie III klasy

– II – na koniec III klasy

– III – w połowie IV klasy

Warunkiem uzyskania technika jest pozytywne zdanie tych trzech egzaminów zawodowych oraz ukończenie technikum.

NIE MUSI BYĆ ZDANA MATURA

Absolwent otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu Technika w określonym zawodzie. Certyfikat jest ważny na terenie całej UE.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w CKP SAWAS.

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W TECHNIKUM

Uczniowie technikum kształcenie praktyczne realizują w dwóch formach: zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie ( dla naszych uczniów są to warsztaty CKP SAWAS przy ul. Warszawskiej obok szkoły).

Zajęcia praktyczne realizowane są w I, II, III klasie technikum w ilości odpowiednio 5, 6 i 6 godzin tygodniowo. Praktycznie jest to 1 dzień w tygodniu, gdy uczniowie przebywają w CKP SAWAS.

Zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o nowoczesne wyposażenie w CKP SAWAS.

Praktyki zawodowe realizowane są w klasie III technikum w ilości 20 dni roboczych po 8 godz. Dziennie ( 160 godz).

Realizowane są one w firmach i zakładach branży samochodowej ( serwisy Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW, Honda, Peugeot, MAN itp. Na terenie Rzeszowa i okolic.

W praktyce wygląda to tak, że uczniowie danej klasy na okres 4 tygodni kierowani są przez szkołę do zakładów pracy na praktyki zawodowe.

Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego i nie są praktykami płatnymi.

Zaliczenie praktyk jak i zajęć praktycznych jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły.

Jako uzupełnienie kształcenia praktycznego realizujemy również w szkole zajęcia w pracowniach:

– elektrotechniki i elektroniki samochodowej,

– diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych.

Technicy mechatronice w III i IV klasie realizują zajęcia w pracowni mechatronicznej w CKP SAWAS.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 8

Okres nauczania – 3 lata

Zawody

– mechanik pojazdów samochodowych

– elektromechanik pojazdów samochodowych

– blacharz samochodowy

– lakiernik

Nauka w Szkole Branżowej I stopnia Nr 8 została podzielona na:

– kształcenie praktyczne

– kształcenie teoretyczne

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole w formie tradycyjnych lekcji.

Kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych odbywa się w CKP SAWAS.

Zajęcia praktyczne:

I klasa – 2 dni w tyg po 6 godz

II klasa – 2 dni w tyg po 6 godz

III klasa – 3 dni w tyg po 6 godz.

Istnieje możliwość pobierania praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Wtedy uczeń wraz z rodzicem musi podpisać z pracodawcą umowę o kształcenie praktyczne pracownika młodocianego.

W tym przypadku uczeń realizuje w szkole tylko zajęcia teoretyczne, natomiast resztę u pracodawcy. Wymiar godzin szkolenia praktycznego u pracodawcy jest inny i wynika z kodeksu pracy.

Młodociany pracownik otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

EGZAMINY ZAWODOWE:

Uczeń kończący szkołę branżową I stopnia zdaje na koniec III klasy egzamin zawodowy w ramach swojego zawodu.

Zdanie egzaminu wraz z ukończeniem szkoły skutkuje otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w CKP SAWAS zdaja egzamin zawodowy w szkole i CKP, natomiast uczniowie będący pracownikami młodocianymi zdaja egzamin w Izbie Rzemieślniczej.

Uczniowie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik poj. sam. W trakcie nauki zdobywają prawo jazdy kat. B.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Czas nauki – 2 lata

Absolwent szkoły branżowej I stopnia może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

W trakcie jej trwania uczeń zdaje 2 egzaminy zawodowe co w powiązaniu z już zdanym egzaminem zawodowym w szkole branżowej I stopnia i z ukończeniem szkoły branżowej II stopnia daje mu tytuł technika.

Ponadto absolwent szkoły branżowej II stopnia jest przygotowany do zdania matury. Na maturze zdaje j. polski, matematykę i j. obcy. Nie ma przedmiotu dodatkowego na maturze, bo uczeń zdaje egzaminy zawodowe.

Skip to content