REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie z uwzględnieniem przepisów art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Rada Rodziców zwana w dalszej części Radą jest kolegialnym organem Szkoły, który składa się z przedstawicieli Rad Klasowych i reprezentuje ogół rodziców Szkoły.

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

§2

 

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)       pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,

2)       zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

3)       formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,

4)       finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,

5)       wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

6)       organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§3

 

 1. Podstawową jednostką organizacji rodziców jest Zebranie Klasowe.
 2. Zebranie Klasowe  na pierwszymspotkaniu w danym roku szkolnym wybiera spośród siebie w tajnych wyborach Radę /trójkę/ Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób.
 3. Zebranie Klasowe z Rady /trójki/ Klasowej dokonuje wyboru jednego przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.
 5. W Zebraniachmoże uczestniczyć z głosem doradczym wychowawca klasy.

§4

 

 1. Na pierwszym zebraniu nowo powołana Rada Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym  przewodniczącego obrad oraz organy wewnętrzne:

1)       Prezydium Rady,

2)       Komisję Rewizyjną.

3)       Komisje problemowe (wg potrzeby).

 

 1. W skład Prezydium wchodzą:

1)       Przewodniczący,

2)       dwóch Wiceprzewodniczących,

3)       Sekretarz,

4)       Skarbnik,

5)       Członkowie (wg uznania)

 

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1)       Przewodniczący,

2)       Sekretarz ,

3)       Członkowie Komisji.

 

§5

 

 1. Rada Rodziców działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne/prezydium/, zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady  zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
 5. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają te organy.
 6. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

§6

 

 1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1)       występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,

3)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

4)       wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi Szkoły opinii o pracy nauczycieli,

5)       wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,

6)       wybór  przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,

7)       uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,

8)       zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

9)       uchwalanie  wysokości składek rodziców uczniów Szkoły oraz sposobu ich zbierania.

 

§7

 

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1)       bieżące kierowanie pracami w okresie między zebraniami Rady

2)       realizacja preliminarza Rady,

3)       wykonywanie uchwał Rady,

4)       koordynowanie prac Rad Klasowych,

5)       nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,

6)       zlecanie usług niezbędnych do realizacji zadań Rady.

 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 2. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący oraz Skarbnik.

 

§8

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)       kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

2)       przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3)       wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§9

 

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium.
 2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

 

§10

 

 1. Rada Rodziców, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

§11

 

 1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.
 2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Prezydium, inne osoby.

 

§12

 

Członkom Rady nie wolno ujawniać spraw poruszanych na zebraniach, które mogłyby naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Szkoły i Rady.

 

Rozdział V

Tryb podejmowania Uchwał przez Radę i jej organy

 

§13

 

 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Prawomocność posiedzenia danego organu stwierdza   Sekretarz lub Przewodniczący.
 4. Uchwały Rady oraz Prezydium w okresie między zebraniami są obowiązujące dla wszystkich rodziców.

§14

 

Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności Sekretarza na posiedzeniu, Rada wybiera osobę protokołującą spośród osób na nim obecnych.

 

§15

 

 1. Niezależnie od utrwalenia podjętych uchwał w protokole Rady, uchwały mogą być sporządzane w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:

1)       tytuł uchwały składający się z następujących części: numeru uchwały oraz organu, który ją wydał, daty podjęcia uchwały, określenia przedmiotu uchwały,

2)       podstawę prawną,

3)       tekst uchwały,

4)       podpis Przewodniczącego.

 

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

§16

 

 1. Źródłem funduszy Rady są:

1)       dobrowolne wpłaty rodziców – wysokość składki na dany rok szkolny oraz sposób jej uiszczania uchwalane są na pierwszym zebraniu Rady Rodziców,

2)       darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł.

 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, a w szczególności na:

1)       dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

2)       nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów,

3)       dofinansowanie niektórych przedsięwzięć szkolnych,

4)       dofinansowanie wycieczek uczniowskich,

5)       zakupy pomocy i środków dydaktycznych na wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz książek do biblioteki,

6)       zapomogi losowe dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,

7)       finansowanie własnych projektów Rady,

8)       inne cele realizowane uchwałą Rady.

 1. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

1)       Dyrektor,

2)       Rada Pedagogiczna i zespoły przedmiotowe,

3)       Wychowawcy klas, opiekunowie organizacji i kół zainteresowań, pedagog szkolny,

4)       Rady Klasowe,

5)       Samorząd Uczniowski i inne organizacje uczniowskie.

 1. Wnioski o przyznanie środków rozpatruje Prezydium Rady.
 2. Wydatki z funduszu Rady mogą być dokonywane po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady i Skarbnika.
 3. Skarbnik Rady pełni bezpośredni nadzór nad prawidłowością dokumentowania wydatkowanych środków finansowych.

 

§17

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. .
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Szkoła.

 

§18

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie  Rada Rodziców rozstrzyga w drodze uchwał, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VII

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

§19

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 

§20

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady.

 

§21

Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem  uchwalenia tj. 7 listopada 2014 roku.

 

Skip to content