REGULAMINY

 


Regulamin wypożyczalni i czytelni biblioteki

1. Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji szkoły.
2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym jedną lekturę) na okres dwóch tygodni.
3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
4. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia prosimy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. W czytelni obowiązuje cisza.
6. Do biblioteki należy wchodzić w obuwiu zamiennym, bez zbędnych przedmiotów.
7. Odwiedzający czytelnię obowiązany jest wpisać do „Księgi odwiedzin” swoje nazwisko, klasę i tytuł dokumentu z jakiego korzysta.
8. Czytelnik może korzystać z czasopism tylko na miejscu.
9. Czytelnik ma dostęp do księgozbioru i innych dokumentów za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
10. O przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innego dokumentu należy poinformować pracownika biblioteki, który wskaże sposób zrekompensowania straty.
11. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki (inne dokumenty) muszą być zwrócone do biblioteki.
12. Biblioteka może cofnąć prawo do korzystania z księgozbioru osobom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu

 


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni

1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
2. Prawo korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu mają wszyscy użytkownicy biblioteki posiadający legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości.
3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole). Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
4. Uczeń korzystający ze stanowisk komputerowych po zapoznaniu się z regulaminem podaje obsługującemu go nauczycielowi • bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, cel korzystania oraz wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin.
5. Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości) u nauczyciela – bibliotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania z komputera.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów zabrania się instalowania innych
i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych, otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc i rasizm.
7. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. 8 Użytkownik chcący korzystać z dyskietki, płyt ma obowiązek sprawdzenia ich programem antywirusowym.
9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
10. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania ani udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
11. Przy stanowisku podczas korzystania z komputera może przebywać tylko 1 osoba przez maksymalnie 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie trzeba zostawiać w szatni, a torby, teczki itp. na przeznaczonym do tego regale. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
13. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi -bibliotekarzowi .
14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
16. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

Skip to content