Projekt „Uczelnia otwarta dla nastolatków”

Projekt „Uczelnia otwarta dla nastolatków”

Zespół Szkół Samochodowych współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, która rozpoczyna realizację  projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”. Projekt jest współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje  w szkolnictwie wyższym.

Uczelnia otwarta dla nastolatków

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów dla 552 młodych osób w wieku 15-20 lat. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 30.06.2021.

Opis projektu

W ramach projektu realizowane będą osiemnastogodzinne warsztaty edukacyjne z trzech bloków tematycznych: graficzny; multimedialny oraz lotniczy. W warsztacie wybranym przez szkołę będzie brała udział klasa wytypowana przez dyrektora placówki. Do warsztatu mogą zostać zakwalifikowane osoby w wieku 15-20 lat, uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

WARSZTAT MULTIMEDIALNY

Warsztat ma na celu m.in. wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności z zakresu produkcji i obróbki materiałów multimedialnych oraz prezentacji z zastosowaniem tych materiałów. Konwergencja mediów, upowszechnianie przekazów crossmedialnych oraz mediatyzacja życia społecznego sprawiają, że wymienione umiejętności stają się przydatne a nawet konieczne dla optymalnego funkcjonowania w wielu sytuacjach społecznych i zawodowych.

Ramowy program warsztatów:

BLOK AUDIO

 • Nagrywanie dźwięku w studiu oraz poza studiem – uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obsługi sprzętu oraz nagrywania dźwięku na urządzeniach reporterskich (audiorejestratory, mikrofony) oraz w studiu radiowym, z uwzględnieniem różnych warunków i przeznaczenia zapisanego materiału. Rozwijanie precyzji manualnej i kultury pracy.
 • Obróbka dźwięku – uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obróbki dźwięku w programie montażowym. Opanowanie zasad rejestracji i przechowywania nagranego dźwięku. Opanowanie zasad montażu w jakości emisyjnej oraz pod video. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej.
 • Zajęcia praktyczne z realizacji nagrań i obróbki dźwięku – uczniowie pod kierunkiem instruktora opracowują scenariusz mini słuchowiska, realizują nagranie w studiu oraz dokonują jego montażu. Kształtowanie umiejętności kooperacyjnych. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.

 

BLOK VIDEO

 • Nagrywanie video w warunkach studyjnych oraz poza studiem – uczniowie poznają zasady operowania kamerą, ustawienia planu, podstaw oświetlenia oraz pracy z greenboxem w studiu telewizyjnym z systemem wielokamerowym. Rozwijanie precyzji manualnej i kultury pracy.
 • Obróbka video – uczestnicy warsztatu poznają zasady podstawowej obróbki video w programie montażowym. Opanowanie zasad montażu w jakości emisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej.
 • Zajęcia praktyczne z realizacji nagrań video i ich obróbki – uczestnicy pod kierunkiem instruktora opracowują scenariusz etiudy filmowej, realizują nagranie oraz dokonują jego montażu. Kształtowanie umiejętności kooperacyjnych. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.

 

BLOK WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

 • Podstawowe zasady wystąpień publicznych – uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami ruchu scenicznego, mowy ciała, zastosowania multimediów w wystąpieniu, struktury i stylu wystąpienia w warunkach prawdziwej sceny z oświetleniem, nagłośnieniem i multimediami. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego.
 • Zasady wystąpień publicznych z kamerami i mikrofonami oraz w studiu radiowym i telewizyjnym – uczestnicy poznają specyficzne zasady zachowania się w studiu, rejestracji wystąpień w studiu oraz obsługi sprzętu do tego typu realizacji. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.
 • Realizacja wystąpienia o charakterze artystyczno-eventowym- Uczestnicy warsztatu po kierunkiem instruktora opracowują brief, scenariusz krótkiego wystąpienia równoczesnego przed publicznością i kamerą z użyciem multimediów i techniki scenicznej a następnie dokonują prezentacji. Doskonalenie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej. Rozwijanie postawy empatii i wspierania innych w sytuacjach kryzysowych. Doskonalenie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego.

 

WARSZTAT GRAFICZNY

Celem programu jest m.in. wszechstronne ukształtowanie ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień osobowości, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wprowadzenie w świat wiedzy, dbanie o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny emocjonalny, społeczny oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zawodowej. Przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie warunków nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ramowy program warsztatów:

 • Wstęp do Digital Paintingu – uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z wykorzystaniem tabletu graficznego z użyciem programów Photoshop i Ilustrator.
 • Virtual Reality – uczestnicy dowiedzą się jakie są nowe technologie związane z VR, a także poznają ich zastosowanie.
 • Podstawy druku 3D – omówienie rodzajów i technologii druku 3D. Zastosowanie druku 3D w różnych dziedzinach i aspektach życia (medycyna, wzornictwo przemysłowe). Tematy związane z rapid prototyping, czyli prototypowanie zaprojektowanych produktów przed ich właściwą produkcją.
 • Podstawy edycji zdjęć – uczniowie dowiedzą się na czym polega zaawansowana obróbka zdjęć. Poznają oprogramowanie do edycji cyfrowych fotografii i dowiedzą się na czym polega profesjonalny retusz oraz jak przygotować zdjęcie do publikacji lub wydruku.
 • Podstawy fotografii – m.in. jak ustawić światło w studio, by wykonać perfekcyjny portret albo zdjęcie reklamowe.
 • Złożyć niezłożone, czyli o projektowaniu opakowań – uczestnicy uzyskają wiedzę jakie informacje są niezbędne na opakowaniu, co warto wziąć pod uwagę pakując produkt i jakiego użyć oprogramowania.
 • Typoanatomia czyli wędrówka po świecie typografii – m.in. zagadnienia jak zbudowane są litery, kiedy i jakiego kroju liter można użyć.

WARSZTAT LOTNICZY

Ramowy program warsztatów:

 • Wprowadzenie do rynku przewozów lotniczych– W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę o organizacji międzynarodowego transportu lotniczego, jak również nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania najważniejszych graczy na rynku przewozów lotniczych – nauczą się ich klasyfikować oraz wymieniać ich role.
 • Zarządzanie portami lotniczymi– W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę w obszarze zarządzania elementami organizacyjnymi i finansowymi portów lotniczych. Nabędą umiejętności ich klasyfikowania, rozpoznawania kluczowych elementów infrastrukturalnych oraz nabędą kompetencji przewidywania wpływu rozmaitych aspektów na przepustowość lotniska.
 • Określanie i analiza strefy nacisku lotniska– Podczas grupowego studium przypadku, studenci nabędą umiejętności w obszarze określania oraz analizowania strefy nacisku lotniska, tj. obszaru w jakim lotnisko oddziałuje na potencjalnych pasażerów. Dodatkowo nabędą kompetencje w obszarze pracy w grupie, ustalania priorytetów zadań oraz procesu planowania.
 • Praca menedżera linii lotniczych aspekty organizacji i finansowania– Podczas warsztatów uczniowie zostaną zaznajomieni z codzienną pracą menedżera linii lotniczej. Nabędą kompetencje w zakresie określania ryzyka danych decyzji oraz umiejętności podejmowania decyzji finansowych i organizacyjnych w liniach lotniczych w oparciu o dostępne dane dot. popytu na rynku oraz dostępności floty i załogi samolotów.
 • Koszty i przychody linii lotniczych– Indywidualne studium przypadku pozwoli zaznajomić studentów z głównymi strumieniami przychodów oraz kosztów linii lotniczej. Dodatkowo nabędą umiejętności przeprowadzania analizy kosztowej i określania ceny biletów z różną marżą. Uczniowie nabędą również kompetencje w obszarze pracy w warunkach ograniczonego czasu oraz umiejętności kalkulowania ceny jednostkowej w oparciu o liczbę miejsc, współczynnik obłożenia miejsc w samolocie oraz główne koszty stałe i zmienne.
 • Zarządzanie sieciami linii lotniczych– W trakcie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę w obszarze zarządzania elementami organizacyjnymi i finansowymi portów lotniczych. Nabędą umiejętności ich klasyfikowania, rozpoznawania kluczowych elementów infrastrukturalnych oraz nabędą kompetencje przewidywania wpływu rozmaitych aspektów na przepustowość lotniska.
 • Przeglądy i utrzymanie floty lotniczej – planowanie MRO linii lotniczej. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się o aspektach związanych z przeglądami samolotów oraz utrzymania floty lotniczej. Nabędą umiejętności planowania przeglądów oraz optymalizacji tego planu. Dodatkowo dowiedzą się jakie aktywności odbywają się podczas każdego typu przeglądu.
 • Bezpieczeństwo i Ochrona w Portach Lotniczych– W ostatnim temacie warsztatów uczniowie nabędą wiedzę z obszaru planowania bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie. W pierwszej kolejności zostaną wprowadzeni do ustawodawstwa międzynarodowego i krajowego w tym zakresie. Uczniowie nabędą kompetencje w obszarze planowania procesu ochrony na lotnisku. Dodatkowo dowiedzą się o zagrożeniach ze strony terroryzmu na lotnictwo cywilne.

Dodatkowo elementem komplementarnym będzie możliwość korzystania przez uczestników warsztatów lotniczych z kursu on-line (kurs e-lerningowy) Technical English. Wzmocni to efekt nabycia nowych kompetencji związanych z profesjonalnym posługiwaniem się językiem angielskim technicznym. Przewaga tej metody przejawia się w:

 • elastyczności nauki,
 • możliwości poświęcenia kilku bądź kilkunastu godzin dziennie na naukę z uwzględnieniem aktualnych możliwości;
 • posiadaniem nieograniczonego dostępu do kursu bez względu na miejsce przebywania uczniów;
 • możliwość odbywania kursu w czasie przerw lud dni wolnych.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zainteresowane osoby proszę  o dostarczenie wypełnionych dokumentów:

najpóźniej do 7 lutego 2020 (piątek) do sali 44

mgr Dorota Dymek

Leave a Comment