Tytuł: Mechatronik

Nr zawodu: 311410

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

INFORMACJA O ZAWODZIE

Mechatronika to połączenie mechaniki precyzyjnej z elektroniką i informatyką.

W związku z tym absolwent w zawodzie mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2)      Wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3)      Wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w tym zawodzie będzie dobrze przygotowany do diagnozowania oraz napraw i obsług układów elektrycznych i elektronicznych w samochodzie ( np. elektryczne szyby, centralny zamek, alarm itp.)

Ponadto ogólne przygotowanie zawodowe pozwoli absolwentowi podjąć prace przy naprawie i montażu sprzętu AGD, montażu urządzeń sterowanych elektronicznie np. bramy, drzwi, centrale alarmowe, systemy monitoringu).

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych.

 

Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi.

Zawód mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy.

Mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.

Kwalifikacje

EE.2 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Program nauczania

3-letni cykl nauki obejmuje m.in. następujące przedmioty zawodowe:

 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy elektrotechniki
 • Materiałoznawstwo zawodowe
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Język obcy w branży mechatronicznej
 • Pracownia elektrotechniki i metrologii
 • Pracownia rysunku technicznego
 • Pracownia montażu mechatronicznego
 • Pracownia użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Skip to content