Zaproszenie do złożenia ofert
w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt.
„Autostrada do kariery”

Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0016/17

1. Przeprowadzenie kursów dla 21 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
z zakresu obsługi i programowania tokarek oraz frezarek CNC z układami sterowania:
FANUC i SINUMERIK, HEIDENHAIN.

Uczestnik ma zrealizować 120 godzin zajęć teoretyczno -praktycznych w grupie max 6 osobowej.

Zaproszenie do składania ofert 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Protokół

 

2. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie z zakresu:

1) kwalifikacji wstępnej rozszerzonej e-learning na kierowcę zawodowego dla 23 uczniów,

2) kategoria CE – 4 uczniów

3) C- 1 uczeń

4) C1- 6 uczniów

5) Wózek widłowy pełne uprawnienia – 6 uczniów

6) HDS 1 – uczeń

Zaproszenie do składania ofert

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stanowisk demonstracyjnych:
„Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów”, Zestaw panelowy „Układy zapłonowe pojazdów”, „Stanowisko do badania alternatorów z falownikiem 12/24V” w celu wyposażenia pracowni zawodowej : w ramach realizacji projektu „Autostrada do kariery” nr: nr identyfikacyjny WND-POKL.09.04. 00-18-0016/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Wykaz dostaw (potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Skip to content