PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Realizacja zadań w projekcie

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”, realizowany był w latach 2012-2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który składał się z dziesięciu priorytetów. Szkoły zawodowe mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z priorytetu 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt był odpowiedzią na wymogi współczesnego rynku pracy. Główną ideą było połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie, wzmocnienie współpracy między szkołą oraz pracodawcami, poprzez dostosowanie oferty kształcenia szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia i zapewnienie uczniom pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w efektywnym poszukiwaniu pracy.

Wartość całego projektu dla Zespołu Szkół Samochodowych wynosiła ponad 700 000 zł. Za tę kwotę zaplanowano różne rodzaje wsparcia. Przedmiotem projektu była m.in.:
• organizacja praktyk i staży dla uczniów
• realizacja dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową kursów zawodowych
• modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkole
• nawiązanie współpracy szkoły z przedsiębiorstwami
• opracowanie programów nauczania we współpracy z pracodawcami
• stworzenie pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego
Realizacja projektu przyniosła istotny, pozytywny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a co za tym idzie, przyczyniła się do zwiększenia zadowolenia naszych uczniów i poprawy konkurencyjności absolwentów, którzy opuszczają nasza szkołę.
To właśnie do uczniów ostatnich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej skierowane były zajęcia z autoprezentacji. Łącznie przez 3 lata trwania projektu przeszkolonych zostało ok. 180 uczniów. Młodzież podczas zajęć warsztatowych miała okazję przekonać się na jakim poziomie są ich umiejętności interpersonalne, dowiedzieć się, że komunikacja, to nie tylko mówienie, ale i słuchanie. Uczniowie zobaczyli jak powinna wyglądać profesjonalna i skuteczna autoprezentacja, jak umiejętnie wykorzystać „język ciała”, czyli komunikację niewerbalną oraz jak profesjonalnie przygotować się do rozmowy o pracę.
W ramach projektu powstała również pracownia doradztwa zawodowego. Została wyposażona w sprzęt i różnorodne materiały dydaktyczne, a od nowego roku szkolnego w szkole ma być zatrudniony, przeszkolony w ramach projektu, doradca zawodowy.
Zespół Szkół Samochodowych, korzystając ze wsparcia unijnego zmodernizował swoją bazę dydaktyczną. W ramach projektu zakupiono nowy model Opla Corsy do pracowni diagnostyki samochodowej. Dzięki temu uczniowie będą mogli przeprowadzać testy i diagnostykę samochodu podczas zajęć. Dodatkowo pracownia diagnostyki została doposażona w stanowisko demonstracyjne CommonRail. Również pracownie elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz mechatroniki wzbogaciły się nowy sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć oraz zestawy podręczników i wydawnictw fachowych, które umożliwiają poszerzanie wiedzy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie motoryzacji.
Żeby uchronić się przed bezrobociem, trzeba wybrać przyszły zawód nie tylko w oparciu o własne predyspozycje, ale także uwzględniając zmieniające się trendy i potrzeby rynku pracy. Zaczyna się walka o fachowców na europejskim rynku pracy. Świat stoi więc otworem przed młodymi. Dlatego chcemy, aby nasi uczniowie (mechanicy, mechatronicy, elektromechanicy, blacharze czy lakiernicy) byli prawdziwymi fachowcami.

Już w trakcie edukacji w naszej szkole chcemy ich wyposażyć w jak najlepsze umiejętności i przygotować do wejścia na rynek pracy.
Wyjątkowo skutecznym i sprawdzonym narzędziem zdobywania umiejętności okazały się praktyki i staże, które nasi uczniowie odbywali w serwisach samochodowych na terenie miasta. W praktykach wzięło udział 84 uczniów, a wakacyjne staże odbyło 94 uczniów różnych klas. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w realnych warunkach pracy, przekonać się czy wybrany przez nich zawód rzeczywiście im odpowiada, a przede wszystkim zdobyć doświadczenie, tak obecnie poszukiwane przez pracodawców.
Motoryzacja, to branża, która ciągle się rozwija i od przyszłych pracowników wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego oprócz staży i praktyk 179 uczniów miało możliwość uczestniczyć w kursach zawodowych, dostosowanych do ich specjalności, m. in.:
• 30 godzinny kurs diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych. Kurs pozwolił na zdobycie specjalistycznych umiejętności w zakresie oprogramowania i diagnostyki elektroniki w pojazdach samochodowych; znajomości systemów bezpieczeństwa ABS, ASR, klimatyzacji oraz na weryfikację wiadomości teoretycznych związanych z budową podzespołów i układów elektrycznych i elektronicznych. Uczestnicy poznali także typowe uszkodzenia tych układów oraz sposób identyfikacji.
• 30 godzinny kurs wykorzystania technik informatycznych w diagnostyce systemów wtryskowych w silnikach (Motronic i FSI oraz Common Rail). Dzięki kursowi uczniowie zdobyli umiejętności praktyczne w przeprowadzaniu kompleksowej diagnostyki systemów wtryskowych benzyną (układy benzynowe MOTRONIC i FSI), systemu wtrysku paliwa Diesel (sterowanie EDC, Common Rail), wykorzystując w diagnozowaniu techniki komputerowe. Kurs pozwolił dostosować i uaktualnić wiedzę, zdobyć umiejętności praktyczne pracy na nowoczesnych urządzeniach diagnostycznych wykorzystywanych w serwisach samochodowych. Umiejętności te są obecnie bardzo pożądane przez pracodawców na rynku pracy.
• 24 godzinny kursu mechatroniki w pojazdach samochodowych (systemy Jetronic, Motronic, FSI, CAN/LIN). Uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę na temat: elektroniki w pojazdach samochodowych (platformy, oprogramowanie, diagnostyka); systemów wtrysku paliwa: Jetronic, Motronic, FSI; światłowodach, magistrali danych: CAN/LIN. Nowoczesne pojazdy samochodowe są wyposażone w systemy mechatroniczne, dlatego kwalifikacje zdobyte na kursie zwiększają szanse na znalezienie pracy, posiadanie bieżącej wiedzy w własnym obszarze zawodowym.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbytym kursie, które będzie namacalnym wkładem do portfolio przyszłego kandydata na pracownika
• 24 godzinny kurs diagnostyki i naprawy układów podwozi. Kurs pozwolił na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu układów hamulcowych, diagnostyki i naprawy przy zastosowaniu systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR) oraz zawieszeń samochodowych i układów jezdnych, Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o odbytym kursie, które wzbogacą ich CV i zwiększą atrakcyjność na rynku pracy.
• 60 godzinny kurs operatora wózków widłowych dającego uprawnienia na wszystkie typy wózków wraz z wymianą LPG. Kompleksowa obsługa wszelkiego rodzaju wózków widłowych pozwala na rozszerzenie kwalifikacji, umożliwia pracę zarówno w mikro jak i makroprzedsiębiorstwach, umiejętność bardzo poszukiwana na rynku pracy przez pracodawców, pozwala na większą elastyczność pracownika. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursanci otrzymali uprawnienia bezterminowe, unijne (UE) z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki na drukach MEN na wózki elektryczne, spalinowe, gazowe wraz z uprawnieniami na wymianę butli. Uprawnienia obejmują wszystkie typy wózków jezdniowych (podnośnikowych, unoszących, naładownych i ciągnikowych) w języku polskim i angielskim.
• 300 godzinny kurs spawania metodą TIG/MAG z uprawnieniami, zakończony egzaminem i wydaniem książeczki spawacza i certyfikatu. Uczniowie po zakończonym kursie przystąpili do egzaminu i wszyscy otrzymali: Książeczki spawacza i Certyfikaty uznawane w UE, w trzech językach: angielski, niemiecki, francuski. Ponieważ jedno z zadań zawodowych technika mechanika to organizowanie, wykonywanie stanowiska pracy, to pracodawcy wymagają umiejętności spawania, która jest wykorzystywana do napraw, montażu i konserwacji pojazdów samochodowych.
• 66 godzinny kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy – ABC małego biznesu, który pozwolił zdobyć wiedzę na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, m. in. konstruowania biznesplanu, przygotowywania wymaganych dokumentów, księgowością, zasadami marketingu, promocji, reklamy i PR. Wymiernym efektem kursu były przygotowane przez uczniów biznesplany własnej działalności gospodarczej.
Łącznie na kursy dla uczniów Samochodówki przeznaczona została kwota ponad 178 000 zł. Widać było ogromne zainteresowanie i motywację wśród uczestników, gdyż uczniowie zdawali sobie sprawę, że dzięki dodatkowym umiejętnościom i kwalifikacjom wzrośnie ich wartość na rynku pracy i łatwiej będzie im znaleźć zatrudnienie w swojej branży.

Pełna dokumentacja fotograficzna projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” udostępniona została w formie kolekcji na dysku Google: https://plus.google.com/u/0/collection/km2JU

Skip to content