Autostrada do kariery

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych
w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Weź udział, jeśli:

 • jesteś uczniem Zespołu Szkół Samochodowych (technikum, zasadniczej lub branżowej szkoły)
 • chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i nabrać doświadczenia w zawodzie
 • chcesz zdobyć nowe kwalifikacje

Cel główny projektu

Zwiększenie konkurencyjności zawodowej 150 uczestników projektu poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego do 31.10.2019 r.

Cele szczegółowe:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych i/lub podniesienie umiejętności zawodowych przez 150 uczniów,
 • podniesienie kwalifikacji z zakresu branżowego języka angielskiego przez 72 uczniów,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych przez 150 uczniów,
 • podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości przez 75 uczniów,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych 13 nauczycieli poprzez udział w stażach i/lub szkoleniach zawodowych.

Oferujemy:

1. Doradztwo zawodowe (wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie):
a. Doradztwo indywidualne  -celem będzie optymalne dobranie form wsparcia w projekcie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych każdego uczestnika projektu. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza kompetencji, predyspozycji oraz uwarunkować społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych uczestnika. Efektem będzie utworzenie programu wsparcia w ramach projektu dla każdego uczestnika, z którego będą wynikały dalsze działania i ich intensyfikacja mające na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestnik będzie mógł określić (przy współudziale doradcy) m.in. rodzaj szkolenia zawodowego. Program będzie podlegał stałej weryfikacji pod kątem przynoszonych efektów w trakcie udziału w kolejnych formach wsparcia.
b. Doradztwo grupowe – celem będzie podniesienie kompetencji uczniów z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy. Tematyka będzie obejmowała m.in. analizę rynku pracy, autoprezentację, tworzenie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji indywidualnej o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach dalszego szkolenia i kształcenia.

2. Szkolenia zawodowe (uczeń może wziąć udział w  jednym szkoleniu) – tematyka szkolenia będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji uczestnika określanych na doradztwie zawodowym oraz popytu na pracowników (o konkretnych umiejętnościach) zgłaszanego przez pracodawców. Będą to m.in. szkolenia:
 spawania
 obsługi wózka widłowego
 uprawnienia elektryczne do 1 kV
 operator CNC

Każde szkolenie będzie kończyło się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Z uwagi na wymogi udziału w szkoleniach wezmą w nich udział tylko osoby pełnoletnie.

3. Kursy doskonalące umiejętności zawodowe (uczeń może wziąć udział w  jednym kursie) – szkolenia będą dotyczyły szczegółowych zagadnień diagnostyki samochodowej. Udział w nich mogą wziąć również uczestnicy niepełnoletni. Po każdym szkoleniu będzie wydawane zaświadczenie jego ukończenia.

□ system wtrysku paliwa CommonRail
□ automatyczne skrzynie biegów
□ układy wtrysku benzyny
□ praca przy pomocy testerów diagnostycznych
□ mechatronika samochodowa
□ układy pneumatyczne i hydrauliczne w pojazdach

4. Szkolenie z branżowego języka angielskiego – szkolenie będzie prowadzone przez trenera, a ponadto każdy uczestnik szkolenia będzie miał dostęp do kursu e-learningowego j. angielskiego technicznego dla branży samochodowej na cały okres projektu.
Kurs obejmuje zakresy tematyczne m.in.:
 budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych,
 rodzaje usterek,
 budowa i eksploatacja silników spalinowych,
 zagadnienia mechaniczne, przekładnie,
 zagadnienia elektromechaniczne.

5. Warsztaty biznesowe – celem warsztatów jest z umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej firmy. Tematyka szkolenia to m.in.:
 zakładanie firmy,
 księgowość w firmie,
 planowanie oferty handlowej,
 podstawy sporządzania biznes planu,
 źródła finansowania działalności.

6. Prowadzenie firmy symulacyjnej „wirtualny warsztat samochodowy” (wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie) – dzięki wykorzystaniu branżowej symulacji biznesowej „Warsztat samochodowy” uczniowie w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia warsztatu samochodowego. Każdy uczeń wcieli się w rolę współwłaściciela warsztatu i będzie podejmować szereg decyzji, z którymi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy.

7. Kształcenie praktyczne:

□ Staże (dla uczniów technikum) w okresie wakacji
□ Praktyki (dla uczniów ZSZ) w okresie wakacji

Przebieg rekrutacji

I tura: Dokumenty można składać już od 20 października 2017 do 6 listopada 2017.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 • zapoznać się z Regulaminem
 • pobrać i wypełnić Formularz zgłoszeniowy
 • podpisane dokumenty złożyć  w biurze projektu – sala 55A (jak najszybciej, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc jest ograniczona)

 

II tura: Dokumenty można składać już od 10 września 2018 do 14 września 2018.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 • zapoznać się z Regulaminem
 • pobrać i wypełnić Formularz zgłoszeniowy
 • podpisane dokumenty złożyć  w biurze projektu – sala 55A (jak najszybciej, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc jest ograniczona)

 

Informacji  na temat projektu udziela zespół projektowy:

Adam Fudali

Barbara Dąbek

Dorota Dymek

Skip to content