Komunikat dla tegorocznych maturzystów!

Komunikat dla tegorocznych maturzystów!

Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych przypomina tegorocznym maturzystom:

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego to 11 sierpnia 2020 r.
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 11 sierpnia 2020 r.

Przypominamy informacje o egzaminie w terminie poprawkowym:

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
  • rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego – dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 spośród załączników do egzaminu maturalnego na stronie OKE lub do pobrania w sekretariacie szkoły), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r.

7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

*Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski:

1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego po egzaminie poprawkowym do 30 września 2020 r.
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach po egzaminie poprawkowym do 30 września 2020 r.
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach po egzaminie poprawkowym – 30 września 2020 r.