Informacje dla maturzystów 2020

Informacje dla maturzystów

Procedury bezpieczeństwa

Procedura na wypadek zagrożenia wystąpienia COVID19

Harmonogram egzaminu maturalnego VI 2020

  Dnia 8 czerwca 2020 r. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym 09:00 (170 minut)

Sala 100 (sala gimnastyczna): zdających- 44: 3 absolwenci NF, 41- uczniowie klas: IVadT, kl. IVcT, kl. IVeTM

Sala 101 (świetlica): zdających 20: absolwent SF-1, uczniowie kl. IVvT

Dnia 8 czerwca 2020 r. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 14:00 (180 minut)

Sala 101 (świetlica): zdających-1, uczeń kl. IVadT

Dnia 9 czerwca 2020 r. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 09:00 ­(170 minut)

Sala 100 (sala gimnastyczna): zdających 50: absolwentów NF- 8, uczniowie klas: IVadT, kl. IVcT, kl. IVeT

 Sala 101 (świetlica): zdających 20: uczniowie kl. IVvT; absolwent SF-1,

Dnia 10 czerwca 2020r. Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym 9:00 (120 minut)

Sala nr 47 j. angielski: zdających: 11: uczniowie kl. IVvT:

Sala nr 45 j. angielski: zdających 10: uczniowie kl. IVeTm

Sala nr 52 j. angielski: 17 zdających: uczniowie kl. IVadT, 2- absolwenci NF

Sala nr 40 j. angielski: 14 zdających: uczniowie kl. IVeTm i kl. IVvT

Sala nr 42 j. angielski: 10 zdających: uczniowie kl. IVcT i kl. IVeTm

Sala nr 39 j. angielski pp Stara formuła: 2 absolwentów

Dnia 10 czerwca 2020r. Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 14:00 (150 minut) 

Sala nr 52 j. angielski poziom rozszerzony 11 uczniów

Sala nr 40 j. angielski poziom rozszerzony: 16 uczniów

Sala nr 39 j. angielski poziom rozszerzony Stara formuła 1 absolwent

Dnia 15 czerwca 2020r. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym 9:00 (180 minut)

Sala nr 101 (świetlica): zdających: 8; absolwenci NF- 2 i uczniowie- 6

Dnia 16 czerwca 2020 r. Egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym 14:00 (180 minut)

Sala nr 101 (świetlica): 5 zdających

Dnia 17 czerwca 2020r. Egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym

9:00 (180 minut)

Sala nr 101 (świetlica): zdający-1

Dnia 17 czerwca 2020r. Egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym

14:00 (cz. I- 60 minut, przerwa – 30 minut, cz. II- 150 minut)

Sala nr 48 : 2 zdających

Dnia 18 czerwca 2020r. Egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym 9:00 (120 minut)

Sala nr 101(świetlica)

Dnia 19 czerwca 2020r. Egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym

9:00 (180 minut)

Sala nr 101 (świetlica): 16 zdających

Dnia 24 czerwca 2020r.  Egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym

9:00 (180 minut)

Sala 101 (świetlica): 19 zdających

Dnia 24 czerwca 2020 r. Egzamin z historii na poziomie rozszerzonym

14:00 (180 minut)

Sala nr 101 (świetlica): 1 zdający

 

Proszę o zapoznanie się z Komunikatem dla maturzystów w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Przypominam o zabraniu ze sobą długopisów z czarnym wkładem, dowodu osobistego i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie CKE. Proszę o przybycie co najmniej pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

Komunikat dla maturzystów

 

Komunikat dla maturzystów w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia z zachowaniem odstępów i procedur bezpieczeństwa.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego:

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu należy zachowywać odstęp i korzystać z różnych wejść do szkoły.

 1. Maturzyści powinni wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety, podchodzi do niego egzaminator, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 3. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 4. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 5. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

 1. Przy wejściu do szkoły należy obligatoryjnie użyć płynu do dezynfekcji rąk.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
 3. W przypadku korzystania przez grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy przed użyciem skorzystać z płynu dezynfekcyjnego.
 4. W przypadku EM zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Wyniki Egzaminu:

Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:

 1. w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”,
 2. w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego osobie w następujących terminach:

 1. 11 sierpnia 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym
 2. 30 września 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Egzamin Poprawkowy:

 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem, że:
 2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
 3. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 4. Absolwent, o którym mowa, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną.
 5. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 6. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.
 7. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14.
 8. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.